Gastroveletrh vínaGastroveletrh vína

Kdy?

7. května v 15 hodin proběhne degustace soutěžních vín

15. května v 10 hodin bude zahájena konference "Víno v gastronomii"

15. května v 14 hodin vyhodnocení soutěžních vín a zahájení degustace

Kde?

Hotel Continetnal
Kounicova 6
Brno

O gastroveletrhu vína

Vážení vinaři,

rádi bychom Vás jménem hotelu Continental společně se Sdružením přátel Sv. Floriána pozvali již na tradiční každoroční košt vín. Jedná se o prestižní akci s dlouholetou tradicí, kde se soutěží o nejlepší vína prezentovaných vzorků. Akce se koná v Brně hotelu Continental dne 15. května 2015, zaměřená pro odborníky z řad gastronomie, vinotéky a širokou veřejnost.

Informace pro veřejnost

Pro veřejnost je přístupný termín 15. května od 10:00 hodin. Degustace veškerých vzorků vín v ceně.

Blok přednášek 15. května od 10:00 je přístupný zdarma.

Vstupné na degustaci vín 15. května od 14:00 je 500 CZK.

Podmínky pro vystavovatele

Vína na „Gastroveletrhu“ může vystavovat kdokoliv. Jako vzorek je stanoveno šest láhví o obsahu 0,75 l, minimální množství jsou 2 vzorky. Na festivalu může vystavovatel prezentovat libovolné množství druhů vín, ale potřebujeme znát sortiment pro zařazení do katalogu. Vystavovatel má nárok na reklamu v katalogu vystavovaných vín v rozsahu půl stránky A5. Každý vystavovatel, jehož vzorky budou oceněny medailí, obdrží diplom. Svoz vzorku vín proběhne nejpozději do 5. května 2015 ( do 9,00 hodin) v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno. Degustace bude dne 7. května 2015 v 16,00 hodin v hotelu Continental. Festival vína proběhne dne 15. května 2015 od 14 hodin v kongresovém sále hotelu Continental. Každý vystavovatel má volný vstup pro 2 osoby a obdrží pamětní skleničku, katalog a večeři. Mezi 6 nejlepších vzorků (zvlášť bílých, růžových a červených) postoupí nejlépe hodnocená vína do obsahu cukru 9 g/l. Šampion vín obdrží poukaz na víkendový pobyt pro dvě osoby.

Pro každého vinaře bude připraven stůl v klimatizovaném sále s bílým ubrusem. V případě potřeby bude dostatek ledu k dispozici.

Kontaktní osoby:

Ronald Winkler tel. 541 519 505, mail: winkler@continentalbrno.cz

Ing. Václav Špéra tel. 724 180 100

Wann?

7. Mai um 15:00 Uhr Weinverkostung der Wettbewerbweine

15. Mai um 10:00 Uhr Anfang der Konferenz "Wein in der Gastronomie"

15. Mai um 14:00 Uhr die Auswertung der Wettbewerbweine und Anfang der Weinverkostung

Wo?

Hotel Continetnal
Kounicova 6
Brünn, Tschechische Republik

Über Weingastromesse

Sehr geehrte Winzer,

erlauben Sie uns, Sie im Namen des Hotel Continental zusammen mit dem Verein der Freunde des Sankt Florian zu den schon traditionellen jährlichen Weinverkostung einzuladen. Dies ist eine prestige Veranstaltung mit langfristigen Tradition, wo sich die besten Weine der vorgestellten Weinproben um eninen Preis bewerben. Die Veranstaltung, auf die Gastronomiexperten, Weinverkäufer und auch die breite Öffentlichkeit gezielt, findet in Brünn im Hotel Continental am 15. Mai 2015 statt .

Informationen für die Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit kann die Veranstaltung am 15. Mai vom 10:00 Uhr besuchen. Die Verkostung von allen Weinproben ist kostenlos.

Vorträgenblock ist am 15. Mai vom 10.00 Uhr kostenlos zugänglich.

Der Eintritt zur Weinprobe, am 15. Mai von 14:00 ist 500 CZK.

Bedingungen für die Aussteller

Jeder kann die Weine auf dem Gastrofestival ausstellen. Als Probe sind 6 Flaschen der Inhalt 0,75 l bestimmt, minimale Menge sind zwei Proben. Auf dem festival kann der Aussteller beliebige Menge von Weinsorten präsentieren, wir brauchen aber das Weinsortiment für die Aufnahme in den Katalog zu kennen. Der Aussteller hat einen Anspruch auf die Werbung im Katalog der ausgestellten Weine in der Größe von Halbseite A5.Jeder Aussteller, deren Proben mit der Medaille bewerten werden, wird einen Diplom bekommen. Die Entnahme von Weinproben erfolgt spätestens am 5. Mai 2015 (bis 09:00 Uhr) im Hotel Continental Kounicova 6, Brno. Die Weinverkostung wird am 7. Mai 2015 um 16.00 Uhr im Hotel Continental sein. Das Weinfestival wird am 15. Mai 2015 ab 14:00 Uhr im Kongress-saal des Hotel Continental stattfinden. Jeder Aussteller hat freien Eintritt für zwei Personen und bekommt einen Gedenkglas, Katalog und Abendessen. Unter den 6 besten Proben werden die bestbewerteten Weine bis der Zuckerinhalt 9g/l fortschreiten. Der Weinchampion bekommt einen Gutschein für das Wochenende für zwei Personen.

Im klimatisierten Saal wird für jeder Winzer ein Tisch mit weißem Tischtuch vorbereitet sein. Bei Bedarf, wird es genügend Eis zur Verfügung stehen.

Kontaktpersonen:

Ronald Winkler tel. +420 541 519 505, mail: winkler@continentalbrno.cz

Ing. Václav Špéra tel. +420 724 180 100

Přihláška vystavovatele
Anmeldung zum Weingastrofestival 15.5.2015


Vinařství
Weinbau
Název vinařství: *
Name des Weinbau:
Adresa: *
Adresse:
Kontaktní osoba: *
Kontakt:
E-mail: *
Web:
Vystavené vzorky
Ausstellungsproben
Vystavované vzorky včetně popisu (název vína, zatřídění, alkohol, cukernatost, kyseliny, příp. hroznový extrakt)

Die Ausstellungsproben mit Beschreibun (Name des Wein, Einteilung, Alkohol - und Zuckergehalt, Säuren, bzw. Traubenextrakt):
Další
Andere
Další údaje, které mají být zveřejněny v katalogu:

Andere Daten zur Veröffentlichung im Katalog: